Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Αντιρατσιστική Ταξική Κίνηση Πατησίων


  Η δημιουργία της Αντιρατσιστικής Ταξικής Κίνησης Πατησίων, είναι μια ανάγκη για την συσπείρωση κάθε καταπιεσμένου ντόπιου ή ξένου, για να παλέψουμε μαζί σε κάθε τί που καταστρέφει τη ζωή μας. Σε συνθήκες μαζικής ανεργίας και φτώχειας, η απομόνωση και η εξατομίκευση δεν είναι λύση. Ο μόνος δρόμος είναι η συνεύρεση και η κοινή πάλη ενάντια στον φασισμό, ρατσισμό, την κρατική καταστολή και στο σύστημα που μας ρημάζει.

  Όταν ο φασίστας- ρατσιστής επιτίθεται, με την κάλυψη του κράτους, σε ένα φτωχό μετανάστη ή η αστυνομία κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τους μετανάστες,στην πραγματικότητα ο στόχος δεν είναι ο "ξένος", αλλά το πιο αδύναμο κομμάτι της εργατικής τάξης, οι ξένοι εργάτες, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος της επίθεσης σε όλους μας!

  Ο ρατσισμός δεν στοχεύει μόνο στο διαφορετικό, το σκουρόχρωμο, το μετανάστη, αλλά και στον αδύναμο, φτωχό, εξαθλιωμένο και οποιονδήποτε παλεύει με σαφή ταξικό, αντιφασιστικό, αντικαπιταλιστικό, αντιιμπεριαλιστικό και αντιθεσμικό προσανατολισμό.

  Η Αντιρατσιστική Ταξική Κίνηση Πατησίων απευθύνεται σε όλους εκείνους, ανεξαρτήτου χρώματος και καταγωγής, που θέλουν να αντισταθούν σε όσους μας εξαθλιώνουν και να ανατρέψουν μέσα από αγώνες όλους εκείνους που καταστρέφουν τη ζωή μας.

  Η Κίνηση λειτουργεί συνελευσιακά. Η Συνέλευση αποφασίζει για οποιαδήποτε δράση ή ενέργεια της Κίνησης.
  Βασική αρχή λειτουργίας της Συνέλευσης είναι η ισοτιμία των μελών της, έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται μέσα από την αλληλεπίδραση, αλληλοκατανόηση και αλληλοδιαμόρφωση όλων των απόψεων.

  Δεν θέλουμε την Αντιρατσιστική Ταξική Κίνηση Πατησίων κλειστή ομάδα. Αντίθετα, σκοπό έχουμε να κινητοποιήσουμε και να φέρουμε κοντά μας κάθε καταπιεσμένο της περιοχής μας, ανεξαρτήτου φυλής, χρώματος, καταγωγής ή θρησκείας.

  Θεωρούμε επίσης επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία αδιάρρηκτων δεσμών και συνεργασιών με άλλες συλλογικότητες- ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους, με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου οργάνωσης και αγώνα.
Antiracist Class Movement of Patission 

  The creation of antiracist Class Movement of Patission is a need to rally every oppressed native or foreigner and fight together against everything that destroys our lives. Under conditions of mass unemployment and poverty, isolation and individuation is not a solution. The only way is working together in a common struggle against fascism, racism, state repression and a system that devastates us!

  In fact, when the fascist-racist attacks under the coverage of the state, in a poor immigrant or the police closes in concentration camps immigrants, the aim is not the "foreigner", but the weakest part of the working class, foreign workers, so as to pave the way to the attack on all of us!

  Racism does not only aim at different, dark-coloured and immigrant, but also at the weak, poor, wretched and everyone who is struggling with a clear class, anti-fascist, anti-capitalist, anti-imperialist and anti-institutional orientation.

  The Antiracist Class Movement of Patission targets everyone, regardless of colour and origin, who wants to resist and overturn those who impoverish us and destroy our lives.

  The Movement operates as an assembly. The Assembly decides for any action of the Movement.
  Basic operating principle of this Assembly is the equivalence of its members, so that the decisions are taken through the interaction, understanding and intermodulation of all views.

  We do not want the Antiracist Class Movement of Patission to be a closed group. On the contrary, we aim to mobilize and bring together all the oppressed in our region, regardless of race, colour, origin or religion.

  We also believe it is too important to create strong links and partnerships with other collective groups who have the same goals, so as to create a common front of organization and struggle.

 Mouvement de classe antiraciste de Patission


  La création du Mouvement de classe antiraciste de Patission est nécessaire de mobiliser tous les opprimés indigènes ou étrangers et lutter ensemble contre tout ce qui détruit nos vies. Dans des conditions de chômage de masse et la pauvreté, l'isolement et l'individuation n'est pas une solution. La seule façon est de travailler ensemble dans une lutte commune contre le fascisme, le racisme, la répression de l'État et un système qui nous dévaste!

  En fait, lorsque les fascistes- racistes attaquent sous la couverture de l'Etat, dans un pauvre immigrant ou la police ferme en camps de concentration d'immigrants, le but n'est pas «l'étranger», mais la partie la plus faible de la classe ouvrière, les travailleurs étrangers, de manière à ouvrir la voie à l'attaque sur nous tous!

  Le racisme ne vise pas seulement au différent, de couleur sombre et d'immigrants, mais aussi au faible, pauvre, misérable et tout le monde qui lutte avec une classe claire, anti-fasciste, anti-capitaliste, anti-impérialiste et anti-institutionnel orientation.

  Le Mouvement de classe antiraciste de Patission cibles tout le monde, indépendamment de la couleur et de l'origine, qui veut résister et de renverser ceux qui nous appauvrir et de détruire nos vies.

  Le mouvement fonctionne comme une assemblée.L'Assemblée décide de toute action du Mouvement.
 Principe de fonctionnement de cette Assemblée est l'équivalence de ses membres, de sorte que les décisions sont prises par l'interaction, de compréhension et d'intermodulation de tous les opinions.

  Nous ne voulons pas le Mouvement de classe antiraciste de Patission d'être un groupe fermé. Au contraire, nous cherchons à mobiliser et rassembler tous les opprimés dans notre région, sans distinction de race, couleur, origine ou religion.

  Nous croyons également qu'il est trop important pour créer des liens et des partenariats solides avec d'autres groupes collectifs qui ont les mêmes objectifs, de manière à créer un front commun d'organisation et de lutte.